Teisės ir sąlygos

Teisės ir sąlygos

Sąlygos ir taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir MB„242 LT“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir  MB„242 LT“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 306302193, PVM mokėtojo kodas
LT100015909813 registruotas adresas ˗ V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius.).

1.4. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Apmokėti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

  1. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Pirkėjas, norėdamas rinktis ir atlikti užsakymą Parduotuvėje, turi užpildyti užsakymo formą. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.

2.2. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.3. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.7. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.8. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainukus“ pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

2.9. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis ar prekės užsakymo be registracijos.

2.10. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Garlita“ elektroninės prekybos taisyklėmis“) paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.

  1. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Pirkėjas nematys įskaičiuojamų papildomų paslaugų mokesčių. Galutinę sumą su įskaičiuotais paslaugų mokesčiais Pirkėjas gaus atsiųstame elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“.

  1. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Mokesčiai už paslaugas yra nurodyti Parduotuvės internetinėje užsakymo krepšelyje“.

5.2. Apmokėjimą už Prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.

5.3. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

5.4. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytose su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.5. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas  0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių pagal Sutartį  įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.

5.7. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 14 dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.

6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.2.1.3. prekė turi likti su visomis etiketėmis.

6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Lietaus g. 6-89,LT-04125, Vilnius, Lietuva. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo forma“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

6.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.3. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

6.4. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu, faksu arba elektroniniu laišku:

6.4.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.

6.4.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių atvežimo į jų paskirties vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą, testą, spaudos ar kitokio apdorojimo proceso metu.

6.5. Pateikiant skundą Pirkėjas turi pateikti Prekių kokybės defektus įrodančius neapdorotus pavyzdžius ir pavyzdžius po apdorojimo, jei paslėptas defektas buvo pastebėtas spausdinimo ar kitokio apdorojimo proceso metu. Taip pat pateikiamas ir mažiausios pakuotės identifikavimo žymėjimas – etiketė arba ant pakuotės esantis identifikavimo kodas.

6.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą, ir tolesnį apdorojimą vykdyti tik gavus Pardavėjo sutikimą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.

6.7. Defekto pastebėjimas dalyje Prekių negali pateisinti visos Prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų Prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą Prekių partiją.

6.8. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 6.5. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

6.9. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.

6.10. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme.

7.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą pagal susitarimą Pirkėjo transportu arba Pardavėjo transportu. Transportavimo išlaidos apmokamos pagal atskirą susitarimą. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita.

7.3. Jeigu Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pristačius ir iškrovus Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas iškrovimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.

7.4. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pakrovus Prekes į Pirkėjo transportą.

7.5. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant sąskaitą.

7.6. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis, spaustuvė, kt.) (toliau – Trečioji šalis), Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Važtaraštį tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.

7.7. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.

7.8. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo  nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.

7.9. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.

7.10. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal šią Sutartį Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Scroll to Top